Постигането на стандартизиран подход на дейностите от различните институции и оптимизиране на взаимодействието им в подкрепа на пострадалите хора е един от очакваните резултати от изпълнението на одобрената днес от правителството годишна Програма за превенция и защита от домашното насилие. За целта се предвижда изграждане на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие.
Програмата предвижда разработването и въвеждането на превантивни програми сред деца от различни възрастови групи. Очаква се в резултат на изпълнението им своевременно да бъде идентифицирано домашното насилие над деца, а те да бъдат заучени на алтернативни на насилието модели на комуникация и поведение. Ще продължи поддържането на Националната телефонна линия за деца 116 111, която осигурява 24-часов безплатен достъп до информация, консултация и възможност за подаване на сигнал. Предвидено е формиране на единна система за противодействие на училищния тормоз, както и мерки за повишаване на обществената чувствителност към проблемите на домашното насилие. Чрез електронните си страници различните ангажирани с проблема институции ще разпространяват инициативи, добри практики и механизми за защита на пострадалите. В Програмата са включени също обучения на социални и медицински работници, доставчици на социални услуги, служители на МВР за повишаване компетентностите за разпознаване, оценка и оказване на квалифицирана интервенция в случаите на домашно насилие.
Средствата за заложените в Програмата дейности се осигуряват по Норвежкия финансов механизъм и от бюджетите на съответните министерства.

Пресцентър МС