Кабинетът прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2014 г. Документът следва целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015 г.), като дейностите са продължение на усилията на българските институции и организации, отговорни за разработването и координирането на държавната политика в областта на равнопоставеността между жените и мъжете във всички области. Според обобщените данни, целите на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г. са постигнати. Въпреки това, в доклада се подчертава, че в бъдеще трябва да се обърне внимание на необходимостта от допълнителни финансови средства за провеждане на дейности по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете във всички администрации на централната и местна власт, както и при социалните партньори на всички нива.
Намаляването на сегрегацията на пазара на труда, както и на разликата между половете при заплащането на труда ще изисква бъдещи действия на всички засегнати страни, включително ефективното прилагане на съществуващото законодателство, прозрачното оценяване на системите за плащане и формиране на работните заплати, повишаването на осведомеността, борбата със стереотипите, се посочва в доклада.
В него е обърнато внимание на държавната политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, равната степен на икономическа независимост, по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот и насърчаването на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения. Фокус е поставен и върху предотвратяването на насилието въз основа на пола, премахването на стереотипите, основани на пола и противодействието на множествената дискриминация, както и върху популяризирането и прилагането на добри европейски практики в областта на равнопоставеносттта на жените и мъжете на национално ниво.

Пресцентър МС