През 2014 г. на работа са постъпили общо 66 922 лица над 50-годишна възраст. Това е записано в одобрения от правителството Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 - 2030 г.) в секторните политики за периода 2012-2014 г. Общо в инициативите на активната политика на пазара на труда през периода 2012 г. - 2014 г. са включени 116 318 безработни и заети лица над 50 години, в т.ч. в програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта - 50 700 лица и в схемите на ОП РЧР - 65 618 лица. Значителният брой на включените в обучение по-възрастни лица показва подкрепата за повишаване на техните знания и умения, за приспособяването им към изискванията на пазара на труда и на практика за реализиране на принципите за учене през целия живот.
Към месец декември 2014 г. услугите в общността за възрастни хора и хора с увреждания са 440, с капацитет 8 817 места и 160 специализирани институции с 11 008 места, пише в доклада. Средствата, отпуснати от държавния бюджет за всички социални услуги, делегирани от държавата дейности (в т.ч.: услуги в общността и специализирани институции за деца и възрастни хора) за 2014 г. са 183 205, 8 хил. лв.
Одобреният доклад ще допринесе за изготвяне на дългосрочна стратегия и развиване на цялостен подход за насърчаване на активния живот на възрастните хора, с цел преодоляване на икономическите и социалните предизвикателства от застаряването на населението.

Пресцентър МС

 

 

 

 

 

В снимки

Времето в Казанлък

Курс на БНБ